Reklamacije, načini plaćanja i uslovi korišćenja

Korisne informacije

Ovim putem se opisuje postupak reklamacije na proizvode koji su kupljeni na internet portalu dbsalati.rs (dalje: Trgovac, trgovac, trgovca itd.) i vrši se po Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu o trgovini, zakonu o elektronskoj trgovini, zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (dalje: Zakon).

Obaveze trgovca

 • Trgovac je dužan da potrošača obavesti o: karakteristikama proizvoda, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, troškovima isporuke (ukoliko postoje), odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe u roku od dve godine od dana kupovine, zatim da li za taj proizvod daje garanciju i koliko traje garantni rok, kao i o pravu potrošača da se predomisli i bez navođenja razloga odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke robe (čl. 13. i 27. Zakona). 
 • Trgovac je dužan da izvrši isporuku robe u roku od 30 dana, ukoliko nije ugovoren duži/kraći rok (član 32. Zakona). 
 • Uz robu koju isporučuje, trgovac je dužan da dostavi potrošaču račun, obrazac za odustanak od ugovora i garantni list ukoliko je ugovorena garancija. 
 • Ukoliko potrošač iskoristi svoje pravo i odustane od kupovine, trgovac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, i to u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Pravo je trgovca da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu natrag ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao trgovcu (član 34. Zakona).

Prava potrošača

 • Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana kada mu je roba isporučena. Potrošač ovo pravo iskorišćava tako što popunjava i šalje trgovcu obrazac i odustanak od ugovora, kao i dostavljenu robu, i to čini o sopstvenom trošku (čl. 28. i 35. Zakona); 
 • Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojavi nedostatak, proizvod ne funkcioniše, pokvari se itd., potrošač ima pravo da reklamira kupljenu robu, u roku od dve godine od dana kada mu je roba isporučena, i to po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za saobraznost prodate robe. Ukoliko je za kupljeni proizvod dobio garanciju, potrošač ima pravo da robu reklamira u toku trajanja garantnog roka, npr. garancija na proizvod tri godine (član 56. Zakona); 
 • Kupac je u obavezi da proizvod vrati u istom stanju kao što je bio kada je kupljen sve zajedno sa pratećom dokumentacijom i opremom. U slučaju da alat usled neodgovarajućeg korišćenja ili mehaničkih oštećenja bude vraćen trgovcu, trgovac nije u dužnosti da proizvod prihvati po članu 35. 
 • Potrošač ima pravo da odustane od kupovine ukoliko mu trgovac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a potrošač je obavestio trgovca da je isporuka na određeni dan od suštinskog značaja za njega (na primer, potrošač naruči haljinu za predstojeću svečanost, koja je tačno određenog datuma, ali trgovac kasni sa dogovorenom isporukom). U slučaju odustajanja, trgovac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana odustajanja vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora (član 48. Zakona).

Pravo potrošača da odustane od kupovine na daljinu

Potrošač ima pravo da se predomisli i odustane od kupovine u roku od 14 dana. Potrošač odustaje od kupovine tako što upućuje izjavu o odustanku trgovcu, koju može dati na propisanom obrascu za odustanak ili na drugi nedvosmislen način (potrošač sastavi izjavu samostalno). 

Obrazac za odustanak (klik za download) propisan je Pravilnikom o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija. Ukazujemo da se kod kupovine preko interneta, shodno članu 29. Zakona, rok od 14 dana računa od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. Dakle, prvi dan roka je dan nakon što je potrošač primio robu. 

Primer: 

Na internet portalu je poručena bušilica. Porudžbina je otkazana zbog iznenadnog odlaska poručioca u inostranstvo. Roba nije plaćena i nije preuzeta. Prodavac ne uvažava mail otkaza, poziva se na to da je roba poručena od distributera, da je plaćena zajedno sa troškovima, i da sada ne može da izvrši povraćaj robe distributeru kao i povraćaj novca. Takođe navodi i da će angažovati advokatsku kancelariju kako bi naplatio robu, odnosno štetu. 

Postavlja se pitanje da li prodavac ima pravo da zahteva od poručioca da robu primi i da plati cenu? 

U konkretnom slučaju, potrošač je naručio robu preko interneta, ali mu roba još uvek nije isporučena, niti je potrošač izvršio plaćanje trgovcu. Bez obzira na činjenicu što još uvek nije robu primio, potrošaču se ne može uskratiti pravo da od kupovine odustane. 

Dakle, konkretni potrošač treba da uputi izjavu trgovcu da odustaje od kupovine, navodeći da od kupovine odustaje u skladu sa članom 28. Zakona. 

Plaćanje na internetu

 • Plaćanje putem platnog naloga – opšte uplatnice obavlja se u gotovini na šalteru banke ili pošte 
 • Plaćanje putem platnih kartica i putem e-bankarstva (Nalog za uplatu se može poslati pomoću e-bankinga ili mobilnog m-bankinga, a “elektronski šalter” banke je dostupan 24 časa dnevno, tokom cele godine).
 • Plaćanje pouzećem (plaćanje gotovinom u dinarima (RSD) prilikom preuzimanja  od kurirske službe ili lično).

SHOPPING CART

close