Garancija Makita

USLOVI GARANCIJE ZA MAKITA PROIZVODE ZA SRBIJU

Za svaki Makita alat sproveden je pažljiv pregled i stroga kontrola kvaliteta. Pored zakonskih i ugovornih prava, Makita pruža 12-mesečnu garanciju za profesionalnu (komercijalnu) industrijsku upotrebu, 24-mesečnu garanciju za neprofesionalnu (ličnu) upotrebu, za besprekorno funkcionisanje svakog alata od datuma kupovine. U ovom periodu, Makita će besplatno popraviti sve kvarove alata koji su dokazano nastali u garantnom roku greškom u materijalu ili u proizvodnji. Ako tokom trajanja garancije ovlašćeni serviser ne popravi proizvod u roku od 45 dana od prijave kvara, ili ako se kvar uopšte ne može otkloniti, proizvod će biti zamenjen novim ispravnim proizvodom, ili će uplaćeni iznos biti vraćen. Za isporučeni proizvod jamčimo servisno održavanje i rezervne delove 7 (sedam) godina. Ovi uvijeti garancije važe za teritoriju Srbije.

PRODUŽENJE GARANCIJE NA 36 MESECI

Za sve Makita, Maktec i Makita MT električne, akumulatorske i benzinske alate (osim za DFT, DFL, DTDA i DTWA seriju, Briggs & Stratton motore, Honda motore, za pneumatske alate, kompresore, punjace, akumulatore i akumulatorske lampe) kupljene od 01.10.2012. god. kod ovlašćenog prodavca u Srbiji, Makita pruža dobrovoljno produženje garancije na 36 meseci, pod uslovom da krajnji kupac registruje alat na web stranici: www.makita.rs u roku od 4 (četiri) nedelje od datuma kupovine (navedenog na računu). Za navedene Makita proizvode BFT i BFL serije, za pneumatski alat, akumulatore, punjače, baterijske lampe i kompresore Makita pruza 12-mesecnu garanciju za besprekorno funkcionisanje proizvoda za profesionalnu (komercijalnu) industrijsku i 24-mesecnu garanciju za ličnu (neprofesionalnu) upotrebu.

IZUZEĆE IZ GARANCIJE

Garancija ne pokriva oštećenja izazvana:

 • ako kupac ne postupa po uputstvu za upotrebu proizvoda
 • ako kupac nestručno i nemarno rukuje proizvodom
 • ukoliko izostane redovno i pravilno održavanje alata
 • neovlašćenim intervencijama na alatu (na primer, ali ne ograničavajući se na, otvaranje proizvoda i prepravke alata)
 • mehaničkim oštećenjima ili preopterećenjem alata
 • usled neadekvatnog sastavljanja alata i korišćenjem sistemskog pribora (na primer, ali ne ograničavajući se na, nepravilno montiranje pribora ili delova koji se nalaze u obimu isporuke alata)
 • upotrebom neoriginalnog pribora
 • redovnim habanjem (na primer, ali ne ograničavajući se na, zaptivače (o-ring, semering, dihtung,…), ugljene četkice, ulje, mast, ležajeve (kuglične, igličaste,…) stezne glave, držače alata, prekidače, kablove,…)
 • previše niskim ili previsokim naponom
 • udarom spolja (zbog pada, udarca ili slično)
 • transportom posle prodaje alata
 • višom silom (poplava, grad, udar groma i slično)

 

Garancija ne obuhvata ni rastavljene, delimično rastavljene alate ili alate popravljene pomoću neoriginalnih rezervnih delova ili alate koje su pokušale da poprave neovlašćena lica. Garancija se ne primenjuje na redovno periodično održavaje, na potrošne delove (na primer, ali ne ograničavajući se na četkice, ulje, mast,…) i neobuhvata redovno habanje alata.

GARANTNI ZAHTEV

U slučaju da upućujete garantni zahtev, alat treba da pošaljete, zajedno sa originalnim dokazom o kupovini (npr. računom), garantnim listom i potvrdom o produženoj garanciji (ukoliko ste produžili garanciju na 3 godine na internet sajtu: www.makita.rs), na adresu kompanije Makita ili na adresu ovlašćenog servisa (prema spisku na ovom garantnom listu ili potvrdi o produženoj garanciji). Podaci na svim dokumentima moraju da se slažu. Garantni list mora biti uredno popunjen. Garantni list ne važi ukoliko je prepravljen, precrtan ili oštećen. Pružanjem usluge iz garancije ne produžava se i ne obnavlja se garantni rok za alate. Ukoliko je garantni zahtev ostvaren i popravka izvršena u garantnom roku, trošak popravke i transporta alata snosi kompanija Makita. Ukoliko kupac pošalje prodavcu ili ovlašćenom servisu Makita proizvode za koje nije ostvarena garancija, troškove prevoza i rizik transporta snosi kupac.

ZAKONSKA PRAVA

Zakonska prava krajnjeg korisnika bilo u odnosu na prodavca na osnovu kupoprodajnog ugovora ili na drugi način nisu pogođena ovom garancijom, uključujući prava predviđena Zakonom o zaštiti potrošača koji obuhvata: pravo krajnjeg korisnika da zahteva besplatnu zamenu ili popravku alata od strane prodavca u razumnom vremenskom roku, ukoliko alat ne odgovara garantovanim karakteristikama ili smanjenje kupoprodajne cene ili raskid kupoprodajnog ugovora i refundiranje kupoprodajne cene, u slučaju da alat ne može biti popravljen ili zamenjen bez značajnih prepreka za prodavca i naknadu štete.

GARANCIJSKI USLOVI ZA MAKITA LI-ION AKUMULATORE U SRBIJI

Svaki Li-ion akumulator je predmet detaljnog fabričkog pregleda, prema strogim merilima za osiguravanje kvaliteta proizvoda. Osim zakonskih i ugovornih prava, za svaki Li-ion akumulator Makita daje garanciju za besprekoran rad, u trajanju od 12 meseci od datuma kupovanja. U tom periodu Makita če besplatno da otkloni sve greške u radu Li-ion akumulatora.

PRODUŽENJE GARANCIJE NA 24 MESECI

Za sve Makita Li-ion akumulatore, kupljene kod ovlaščenih prodavaca u Srbiji, Makita nudi neobavezujuče produženje garancije, na ukupno 24 meseca, pod uslovom da kupac registruje Makita Li-ion akumulator na web strani: www.makita.rs u roku od 4 nedelje od datuma kupovanja, koji je naveden na računu. Prilikom prijavljivanja, kupac mora da pristane na koriščenje datih informacija u marketinške svrhe. Posle prijave, kupac dobija potvrdu o produženoj garanciji, koju mora da snimi ili da odštampa. Produženje garancije je dostupno samo kupcima sa stalnim mestom boravka u Srbiji.

IZUZECI IZ GARANCIJE

Garancija se posebno, ali ne isključivo, ne priznaje prilikom:

 • ulasku bilo kakve tečnosti,
 • toplotne preopterečenosti kontakta,
 • bilo kakve mehaničke štete,
 • namernog brisanja identifi acijskih brojeva,
 • nepotpune garancijske dokumentacije ili nedoslednosti podataka,
 • utvrdivanja višestrukih kvarova akumulatora kao i kvarova koji se ponavljaju zbog nepridržavanja uputstava i/ili nemarnog koriščenja,

PRIZNAVANJE GARANCIJE

Za priznavanje garancije kupac mora Makiti ili njenom ovlaščenom servisu da dostavi Li-ion akumulator sa originalnom potvrdom o kupovini (npr. račun) i sa potvrdom o produženoj garanciji (kao što je navedeno na potvrdi o produženoj garanciji). Svi podaci na dostavljenim dokumentima moraju da se podudaraju.

KORPA

close